Be Inspired

PTS 400 EX
PTS 400 EX PTS 400 EX PTS 400 EX

PTS 400 EX

مجموعه: سنسور پارک
قیمت: 4,800 ریال

1.اعلام هشدار رسیدن به نزدیکنرین فاصله تا مانع به حالت سخنگو

2. 4 سنسور دیجیتال (%100 بدون خطا)