Be Inspired

PTS 404 G2
PTS 404 G2 PTS 404 G2 PTS 404 G2 PTS 404 G2

PTS 404 G2

مجموعه: سنسور پارک

1.امکان نصب بر روی آینه اتومبیل

2.نمایش تفکیک شده سنسور ها

3.اعلام هشدار رسیدن به نزدیکنرین فاصله تا مانع به حالت سخنگو

4.نمایش متراژ تا مانع