Be Inspired

PTS 800 V3
PTS 800 V3 PTS 800 V3 PTS 800 V3 PTS 800 V3

PTS 800 V3

مجموعه: سنسور پارک

1.نمایش تفکیک شده 8 سنسور جلو و عقب

2.اعلام هشدار رسیدن به نزدیکنرین فاصله تا مانع به حالت سخنگو

3. 8 سنسور دیجیتال (%100 بدون خطا)

4.نمایش متراژ تا مانع بر روی نمایشگر

فعال شدن سنسور های جلو به صورت اتوماتیک